XLIX
OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI
OSA'2002
Warszawa - Stare Jabłonki k / Ostródy
9 - 13 wrzesień 2002 rok


KOMUNIKAT!
Organizatorzy XLIX Otwartego Seminarium z Akustyki OSA'2002 informują, że przewidziany jest dodruk materiałów konferencyjnych. Orientacyjna cena 1 egzemplarza 80 zł plus koszty wysłania. Zamówienia są przyjmowane do 30 września 2002 r. pod emailowym adresem:
abalcerz@ippt.gov.pl

Organizatorzy:

POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE
Oddział Warszawski

INSTYTUT
PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KOMITET AKUSTYKI
Polskiej Akademii Nauk

STARE JABŁONKI

Dla znalezienia połączeń kolejowych do Starych Jabłonek należy wejść na stronę http://www.pkp.com.pl.W odpowiednich polach należy wpisać: miejsce początkowe wyjazdu, końcowe-Stare Jabłonki, przez-niekoniecznie, datę podróży i godzinę odjazdu ewentualnie przyjazdu. Po naciśnieciu pola "Szukaj" program przechodzi na stronę z wyszukanymi połączeniami. Mamy tam szereg opcji jak: wcześniejsze połączenia, późniejsze, szczegółowo, plan podróży, graficznie itp. Program działa dobrze i nie powinno być problemu z wyborem połączenia kolejowego.

PROGRAM SEMINARIUM OSA'2002

Honorowy Przewodniczący Seminarium
Prof. dr hab. Ignacy Malecki
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Andrzej Rakowski

Członkowie Komitetu Naukowego

Doc. Danuta Augustyńska
Doc. Gustaw Budzyński
Prof. Czesław Cempel
Prof. Andrzej Czyżewski
Prof. Andrzej Dobrucki
Prof. Zbigniew Engel
Prof. Leszek Filipczyński
Prof. Andrzej Gołaś
Prof. Edward Hojan
Prof. Zbigniew Kaczkowski
Prof. Eugeniusz Kozaczka
Prof. Adam Lipowczan
Prof. Mikołaj Łabowski
Doc. Grażyna Łypacewicz
Prof. Wojciech Majewski
Prof. Rufin Makarewicz
Prof. Ignacy Malecki
Prof. Andrzej Nowicki
Prof. Aleksander Opilski
Prof. Ryszard Płowiec
Prof. Tadeusz Powałowski
Prof. Tadeusz Pustelny
Prof. Witold Rdzanek
Doc. Feliks Rejmund
Prof. Jerzy Sadowski
Doc. Marianna Sankiewicz
Prof. Roman Salomon
Prof. Henryk Skarżyński
Prof. Andrzej Stepnowski
Prof. Antoni Śliwiński
Prof. Zbigniw Wesołowski
Doc. Mirosław Meissner

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący
Prof. dr hab. Tadeusz Powałowski
V-ce przewodniczący d/s. programowych
doc. dr hab. Grażyna Julia Łypacewicz
V-ce przewodniczący d/s. organizacyjnych
dr Mikołaj Aleksiejuk
Sekretarz
dr hab. Mirosław Meissner
Skarbnik
dr Andrzej Balcerzak
Org. Konkursu im. Marka Kwieka
dr hab. Zbigniew Ranachowski
Sekretariat
Elżbieta Żukowska

Członkowie
dr hab. Elżbieta Walerian
doc. dr hab. Feliks Ryszard Rejmund
dr inż. Marianna Mirowska
dr inż. Zbigniew Trawiński
dr Przemysław Ranachowski
Andrzej Lamers

Adres do korespondencji:
Elżbieta Żukowska
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
(z dopiskiem OSA' 2002)
e-mail:
osa2002@ippt.gov.pl
tel. (022+prefix) 826 96 15


Informacje ogólne

Seminarium odbędzie się
w Starych Jabłonkach koło Ostródy
(województwo warmińsko - mazurskie)

9 - 13 września 2002 roku

Tematyka Seminarium obejmuje następujące działy akustyki: Ogólna akustyka liniowa; Psychoakustyka i akustyka fizjologiczna; Akustyka mowy; Akustyka muzyczna; Akustyka struktur i wibracje; Hałas jego skutki i zwalczanie, Hydroakustyka; Bioakustyka; Ultradźwięki, akustyka kwantowa i fizyczne oddziaływanie dźwięku; Elektroakustyka
. Przewiduje się wygłoszenie referatów plenarnych, sekcyjnych oraz prezentacje plakatowe.
Teksty referatów po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w materiałach XLIX OSA`2002. W materiałach Seminarium ukażą się również prace nie recenzowane, komunikaty i reklamy.

Terminy nadsyłania:
- Karty zgłoszeniowej - zakończono,

- Materiałów do druku - 30.06.2002.
Istnieje możliwość pobrania i przesyłania formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
można również pobrać komunikat
POBIERZ KOMUNIKAT 2
oraz można pobrać wzór przygotowania materiałów do druku
POBIERZ WZÓR
Termin nadsyłania materiałów do druku- 30.06.2002, Edytor WORD 6.0 lub wyższy. Referat należy przesłać w dwóch egzemplarzach wydruku na papierze oraz w formie elektronicznej za pomocą internetu na adres:
e-mail:
glypa@ippt.gov.pl
lub na dyskietce dołączonej do listu.
OPŁATY:

Wpłata przed 31.03.2002

  • członkowie PTA-1000 zł

  • studenci i doktoranci-800 zł

  • pozostali uczestnicy-1100 zł

  • osoby towarzyszące-800 zł

Wpłata od 31.03.2002 do 15.06.2002

  • członkowie PTA-1100 zł

  • studenci i doktoranci-800 zł

  • pozostali uczestnicy-1200 zł

  • osoby towarzyszące-800 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
Warszawa ul. Świętokrzyska 21
w banku:
IV Oddział PeKaO S.A. W-wa ul. Grójecka 1/3
Nr konta:
12401053-40054492-3000-401112-001
(z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem "OSA'2002")
do dnia 15.06.2002. Opóźnienie we wniesieniu opłaty spowoduje pominięcie referatu w Materiałach Seminarium
Koszt udziału w wystawie wynosi 600 zł, niezależnie od opłat za udział, zaś umieszczenie reklamy w materiałach seminarium (wersja czarno-biała) 500 zł za każdą stronę.
Konkurs o Nagrodę
im. Marka Kwieka


Konkurs organizowany jest co roku podczas
Otwartego Seminarium z Akustyki.
Celem konkursu jest promowanie młodych
akustyków. Uczestnikiem konkursu może być
osoba, która spełnia następujące warunki:
a. nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym,
b. nie ukończyła 35 roku życia.

Praca oceniana w konkursie musi być
opublikowana w materiałach seminarium.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace
przygotowane przez jednego lub kilku autorów,
z których każdy spełnia wyżej wymienione warunki
uczestnictwa w konkursie.
Zgłoszenie do konkursu następuje w drodze pisemnego zgłoszenia uczestnictwa przez autorów referatów lub kwalifikacji Komitetu Naukowego OSA.

 

pobierz deklarację